Mục được đánh dấu với thẻ "sách của Baird T. Spalding":